Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη θέση έξι (6) Καλλιτεχνικών Εκπαιδευτών, στο πλαίσιο της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

 

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 9538/19.10.2022,  για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έξι (6) Καλλιτεχνικούς Εκπαιδευτές/τριες, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6  της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δείτε την απόφαση ΔΣ και τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ 

 

ESPA EDUCATION