Διοίκηση

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Γιώργος Κουμεντάκης

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Βασίλης Κ. Καραμητσάνης

Αντιπρόεδρος
Θέμελης Γλυνάτσης

Γραμματέας
Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Μέλος
Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Μέλος
Ελένη Σκάρκου

Διοικητική και Οικονομική Διευθύντρια
Μαρία Ανεστοπούλου

 

Η ΕΛΣ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των προμηθειών και υπηρεσιών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, ενώ έχει ορίσει μία Πολιτική Ποιότητας, κατάλληλη για το πλαίσιο λειτουργίας της, η οποία υποστηρίζει τη στρατηγική της κατεύθυνση.