Διοίκηση

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Γιώργος Κουμεντάκης

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Χαρίτων Σταυρόπουλος

Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Δημητριάδης

Γραμματέας
Ελένη Σκάρκου

Μέλος
Μαρίνα Μαρτίνου

Μέλος
Μιχαήλ Κολοκοτρώνης

Διοικητική και Οικονομική Διευθύντρια
Νάνσυ Δημάκου

 

Η ΕΛΣ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των προμηθειών και υπηρεσιών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, ενώ έχει ορίσει μία Πολιτική Ποιότητας, κατάλληλη για το πλαίσιο λειτουργίας της, η οποία υποστηρίζει τη στρατηγική της κατεύθυνση.