Διοίκηση

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Γιώργος Κουμεντάκης

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Βένια Παπαθανασοπούλου

Αντιπρόεδρος
θ.α

Γραμματέας
Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Μέλος
Ελένη Σκάρκου

Μέλος
Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

 

Η ΕΛΣ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των προμηθειών και υπηρεσιών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, ενώ έχει ορίσει μία Πολιτική Ποιότητας, κατάλληλη για το πλαίσιο λειτουργίας της, η οποία υποστηρίζει τη στρατηγική της κατεύθυνση.