Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση τελικού πίνακα υποψηφιοτήτων (Γ) της πρόσκλησης για τη θέση Συνεργάτη Υπεύθυνο Περιοδείας, στο πλαίσιο της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

Ανακοίνωση τελικού πίνακα υποψηφιοτήτων (Γ) της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 9001/5.10.2022, για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συνεργάτη Υπεύθυνο Περιοδείας, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δείτε την απόφαση ΔΣ και τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ 

ESPA EDUCATION