Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020

Επικαιροποίηση Πίνακα Υποψηφιοτήτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

 Επικαιροποίηση Πίνακα Υποψηφιοτήτων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε το Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων εδώ