Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα υποψηφιοτήτων για τη θέση 3.6: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης Έργου του Έργου «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5176140)

 

Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Α) που διαθέτουν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα και καλούνται σε συνέντευξη για την θέση 3.6: Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης Έργου στο πλαίσιο του 3ου Υποέργου (ΥΕ3) του Έργου «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400061), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Next Generation EU.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ