Τετάρτη, 10 Μαϊος 2023

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς / ΩΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

 

Ενημερώνουμε πως με την υπ’ αριθμ. 7585/10.05.2023 επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο πρόσκλησης σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 παρ. 2 περ. β’ υποπερ. αα του Ν. 4412/2016), προσκλήθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ» να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη χορογραφία και την εξασφάλιση συμμετοχής καλλιτεχνών – συντελεστών του Μουσικού Παραμυθιού «Ονειροχρόνος», που θα λάβει χώρα σε τρεις (3) παραστάσεις στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στις 16, 17, 18 Ιουνίου 2023.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

espa