Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση τελικού πίνακα υποψηφιοτήτων (Γ) της πρόσκλησης για τη θέση Συνεργάτη Βοηθό Σκηνοθέτη / Καλλιτεχνικό Συντονιστή Περιοδείας, στο πλαίσιο της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

Ανακοίνωση τελικού πίνακα υποψηφιοτήτων (Γ) της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 9002/5.10.2022, για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συνεργάτη Βοηθό Σκηνοθέτη / Καλλιτεχνικό Συντονιστή Περιοδείας, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δείτε την απόφαση ΔΣ και τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ 

 

ESPA EDUCATION