Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2022

Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Υπηρεσίες μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού και των σκηνικών στοιχείων των καλλιτεχνικών παραγωγών της ΕΛΣ"

 

  • Υπ. αριθμ.7459/03.08.2022 Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Υπηρεσίες μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού και των σκηνικών στοιχείων των καλλιτεχνικών παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής», με εκτιμώμενη αξία 65.089,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 20.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ