Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022

Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο την "Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ"

 Υπ` αριθμ. 7457/03-08-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο την Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ με εκτιμώμενη αξία 385.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 385.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ