Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2022

Παράταση για την υποβολή προσφορών της Υπ. αριθμ. 9515/18.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ειδών ένδυσης στο πλαίσιο του Υποέργου 11 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της 

Υπ. αριθμ.6867/18-07-2022  Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 48.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) (κατώτερη του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας), με αντικείμενο την «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS (ΟΠΣ) 5010734.     

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 09.09.2022 και ώρα 23:59:59

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τετάρτη 14.09.2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε την Απόφαση Παράτασης εδώ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020).  

ESPA EDUCATION