Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ»

 Υπ. αριθμ. 5093/22-10-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Έντυπο υποβολής αίτησης εδώ