Πέμπτη, 13 Μαϊος 2021

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο "Πολιτιστικό Λεωφορείο"

 Υπ. αριθμ. 2222/13.05.2021 Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 124.596,77 € (χωρίς ΦΠΑ) για το Υποέργο 2 της Πράξης : «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 ΤΕΥΔ