Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

"Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020''

 

Στο πλαίσιο της υπ ́ αριθμόν 1937/28.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ»με MIS 5051043(ΕΣΠΑ 2014-2020), καταρτίστηκε με το υπ’ αριθμ. 2507/08.07.2020 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης «Τελικός Πίνακας Υποψηφιοτήτων» κατ ́ εφαρμογήν του άρθρου 6 της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επιπλέον, αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης σε 2 Συντονιστές και 2 Οικ. Διαχειριστές, σύμφωνα με την 176/10.07.2020 (Συνεδρίαση 18/10.07.2020) Απόφαση ΔΣ-ΕΛΣ (ΑΔΑ: 99Π6469ΗΓΨ-4Η6).

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε την απόφαση του Δ.Σ. εδώ