Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Υπ’ αριθμ. 2949/13-07-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 32.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Θέμα: Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 32.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»- Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 2949/13-07-2018

Παρατίθενται οι κατωτέρω συμπληρωματικές σημειώσεις – διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 2949/13-07-2018:

Ερώτημα εταιρείας «FALCON SECURITY G.S.» Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν στη σελ. 58 της διακήρυξης στην αναγραφή της 2ης φύλαξης, για κτήριο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 109 στο Μενίδι, έχει γραφεί λάθος το ωράριο της φύλαξης. Στην σελίδα 58 αναφέρει μόνο την νυχτερινή βάρδια ενώ στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αναφέρει 24ωρη φύλαξη. Επίσης θα παρακαλούσα αν είναι δυνατό να μας αποστείλετε την διακήρυξη σε μορφή word (επεξεργάσιμη).

Απάντηση:

Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Απαιτήσεων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, και συγκεκριμένα στο σημείο 2.1, εκ παραδρομής αναγράφεται ως απαίτηση «- καθημερινή κάλυψη της νυκτερινής βάρδιας, ήτοι 23:00 έως 07:00», αντί του ορθού «- καθημερινή 24ωρη φύλαξη, σε τρεις βάρδιες, ήτοι 07:00-15:00, 15:00-23:00 και 23:00 έως 07:00». Η απαίτηση αυτή περιγράφεται και στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

Το τεύχος διακήρυξης (με διορθωμένο το σημείο που προαναφέρθηκε) αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στην ιστοσελίδα της ΕΛΣ προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς.

Η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού: Ανεστοπούλου Μαρία

Μητρόπουλος Ιωάννης

Πρίτσα Παναγιώτα