Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα υποψηφιοτήτων (B) για τη θέση 5.2 Βοηθός Συντονιστής/τρια του Έργου «Sub.3.29 Πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία»

 
Πίνακας Υποψηφιοτήτων (B) με φθίνουσα σειρά κατάταξης  για τη θέση 5.2 Βοηθός Συντονιστής/τρια Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Συντονισμός και Υλοποίηση δράσεων για προώθηση και προβολή σύγχρονων πολιτιστικών παραγωγών» του Έργου «Sub.3.29 Πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2024ΤΑ01400005), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.
 
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ