Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα υποψηφιοτήτων για τη θέση 5.3 Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης του Έργου «Sub.3.29 Πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία»

 
Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Α) που διαθέτουν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα και καλούνται σε συνέντευξη για τη θέση 5.3 Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Συντονισμός και Υλοποίηση δράσεων για προώθηση και προβολή σύγχρονων πολιτιστικών παραγωγών» του Έργου «Sub.3.29 Πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2024ΤΑ01400005), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.
 
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.