Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ηχητικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Sub 4.12 Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΛΣ»

 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, ανακοινώνει την προκήρυξη Πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Απευθείας Ανάθεση» για την «Προμήθεια Ηχητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΛΣ» του Έργου «Sub. 4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ». 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12.04.2024 και ώρα 15:00