Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα υποψηφιοτήτων για τη θέση 2.1: Καλλιτεχνικός/η Επιμελητής/τρια (Curator) του Έργου «Sub. 6.6 Δράσεις εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την ανάδειξη του σύγχρονου και νεότερου ελληνικού πολιτισμού»

 

Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Α) που διαθέτουν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα και καλούνται σε συνέντευξη για την θέση 2.1 «Καλλιτεχνικός/η Επιμελητής/τρια (Curator) στο πλαίσιο του 1ου Υποέργου (ΥΕ1) του Έργου «Sub. 6.6 Δράσεις εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την ανάδειξη του σύγχρονου και νεότερου ελληνικού πολιτισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180526) το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400064), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Next Generation EU.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ