Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση προσωρινού Πίνακα υποψηφιοτήτων για τη θέση 2.2 Υπεύθυνος/η Εργαστηρίων (Θεάτρου -Χορού) του Έργου «Sub.1.1.6 Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

 

Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Α) που διαθέτουν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα και καλούνται σε συνέντευξη για τη θέση 2.2 «Υπεύθυνος/η Εργαστηρίων (Θεάτρου - Χορού)» στο πλαίσιο του 1ου Υποέργου (ΥΕ1) του Έργου «Sub.1.1.6 Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400062), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Next Generation EU. 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ