Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε Δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 2/2024 για «ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» στο πλαίσιο του Έργου: «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5176140

 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων με σκοπό την συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων στο Τεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού για «ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» (CPV: 92100000-2) στο πλαίσιο του Έργου: «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5176140. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 611.196,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν έως τις 12.03.2024 τα σχόλιά τους στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στη διαδρομή → Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις. Μοναδικός Κωδικός Δημόσιας Διαβούλευσης: 2024DIAB27869

Δείτε την Πρόσκληση Διαβούλευσης εδώ

Δείτε το προς Διαβούλευση τεύχος εδώ