Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε Δημόσια διαβούλευση του Τεύχ. Ηλεκτρ. Διαγ. κάτω των ορίων με αρ. 1/2024 για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» στο πλ. του Έργου: «Sub.1.44 Η ΕΛΣ στην περιφέρεια: εκπαιδευτικές δράσεις & συμβουλευτική υποστήριξη» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180523

 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων με σκοπό την συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων στο Τεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» στο πλαίσιο του Έργου: «Sub.1.44 Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην περιφέρεια: εκπαιδευτικές δράσεις & συμβουλευτική υποστήριξη» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180523. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. (CPV: 55100000-1, 60000000-8).

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 44.194,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν έως τις 3.02.2024 τα σχόλιά τους στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στη διαδρομή → Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις. Μοναδικός Κωδικός Δημόσιας Διαβούλευσης: 2024DIAB27827

Δείτε την Πρόσκληση Διαβούλευσης εδώ 

Δείτε το προς Διαβούλευση τεύχος εδώ