Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις θέσεις Υπεύθυνου/ης Εργαστηρίου (α) Μουσικής & (β) Θεάτρου/Χορού, στο πλαίσιο του Έργου «Sub.1.1.6 Προσέλκυση ατόμων 65+ & ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της ΕΛΣ

 
 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014, αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400062), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU, ανακοινώνει την πρόθεση της να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
 
Α. έναν/μία (1) συνεργάτη/ιδα ως Υπεύθυνο/η Εργαστηρίων Μουσικής,
και με
Β. έναν/μία (1) συνεργάτη/ιδα ως Υπεύθυνο/η Εργαστηρίων Θεάτρου/Χορού.
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για μικτή ομάδα ατόμων με ή χωρίς αναπηρία, εκπαίδευση εκπαιδευτών/ριών για ΑμεΑ και κύκλοι δράσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣ σε ζητήματα κινητικότητας, επικοινωνίας και υποδοχής ΑμεΑ.
 
Δείτε την πρόσκληση για την θέση του/της Υπευθύνου/ης Εργαστηρίων Μουσικής εδώ
 

Δείτε την πρόσκληση για την θέση του/της Υπευθύνου/ης Εργαστηρίων Θεάτρου/Χορού εδώ

*Διευκρινίζεται ότι για την πλήρωση θέσης για έναν/μία (1) συνεργάτη/ιδα ως Υπεύθυνο/η Εργαστηρίων Θεάτρου/Χορού, για το σημείο ΙΙΙα (Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων) της υπ' αριθμόν αρ.πρωτ.1848/7.02.2024 γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι κάτοχοι πτυχίου Θεατρικών Σπουδών από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ή/και κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης δραματικής σχολής.