Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων - Πίνακες Υποψηφιοτήτων (Β) της Πρόσκλησης 11380/14.07.2023 για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία»

 

Πίνακες Υποψηφιοτήτων (Β) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων προσωπικού, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 12886/11.09.2023 Απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Ε.Λ.Σ.  

Αφορά την με αριθ. πρωτ. 11380/14.07.2023 Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.  

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ

 

ESPA EDUCATION