Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 Α του ν. 2273/1994,

όπως αυτό όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχοντας υπόψη του :
α) την παρ. 2 του άρθρου 11 Α του ν. 2273/1994, όπως αυτό όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
β) την από 19/04/2024 και με αρ. πρωτ/λου : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/3391 ΣΧΕΤ. 5544 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τριετή θητεία και
γ) την υπ’ αριθμόν 28/2023 γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 428/25-04-2023 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας)
προκηρύσσει τη θέση του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις :
I. Νομική Βάση - Περιγραφή Θέσης
1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 Α του ν. 2273/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 11A ν. 2273/1994, ο Διοικητικός - Οικονομικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Προΐσταται των διοικητικών και οικονομικών μονάδων της Ε.Λ.Σ., κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Λ.Σ. ως προς τη δομή των υπηρεσιών της. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων της Ε.Λ.Σ.
β. Για όλα τα παραπάνω θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν σχέση με την υλοποίηση και την με οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου (όπως ενδεικτικά άδειες και ωράριο προσωπικού, λογιστικές αποτυπώσεις εσόδων εξόδων - οικονομικές πράξεις καλλιτεχνικής δραστηριότητας, προμήθειες κ.λπ.), ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Κατά τα λοιπά ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και παρίσταται στις συνεδριάσεις του όταν κληθεί από αυτό.
γ. Παρέχει, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, όλα τα αναγκαία στοιχεία στο διοικητικό συμβούλιο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Θεάτρου.
δ. Υποβάλλει προς έγκριση κατ` έτος αναλυτικό απολογισμό του έργου του στον καλλιτεχνικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο του Θεάτρου.
Ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής, μετά από σχετική εντολή του καλλιτεχνικού διευθυντή, εγκρίνει λειτουργικές δαπάνες μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί το Θέατρο σε συμβάσεις που αφορούν τις δαπάνες αυτές. Η έγκριση και η σύναψη συμβάσεων για πάγιες δαπάνες του Θεάτρου ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο.
ΙΙ. Προσόντα συμμετοχής, κωλύματα πρόσληψης
1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν σωρευτικά τα οριζόμενα από την παρ. 4 του ως άνω άρθρου προσόντα και συγκεκριμένα :
α. Να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.
β. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. H καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
γ. Να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή ευδόκιμη διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του ως άνω άρθρου, στη θέση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να προσληφθεί και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια της θητείας και μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου διοικητικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στην θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει : i) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους/μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή iii) να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, iv) να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα (όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
v) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, vi) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του υποψηφίου/υποψηφίας, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου, vii) να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρη ή μερική), viii) να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος και ix) oι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
ΙΙΙ. Διαδικασία επιλογής - Απολαβές
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου, ο Διοικητικός – Οικονομικός Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
Η σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά. Η ανανέωση της σύμβασης του Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή γίνεται με τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητικού συμβουλίου προς την ανωτέρω γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και η πρόσληψη πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι απολαβές του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή καθορίζονται βάσει του άρθρου 10 ν. 4354/2015 και ο Διοικητικός Οικονομικός Διευθυντής κατατάσσεται στο ΠΕ μισθολογικό κλιμάκιο 12, με χορήγηση επίσης του επιδόματος διευθυντικής θέσης.
IV. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας
1. Προθεσμία

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για την θέση του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς την Εθνική Λυρική Σκήνη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας , ήτοι έως την 18/07/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποστολής του φακέλου με συστημένη αποστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ώρα αποστολής, όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.
Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις που τυχόν θα υποβληθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
2. Τρόπος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται αυτοπροσώπως ( ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπο) στην έδρα της Ε.Λ.Σ επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην ακόλουθη διεύθυνση :
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
Τ.Κ 17674
Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει ένδειξη: «ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ».
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του/της υποψηφίου.
Εάν μία/ένας υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
3. Δικαιολογητικά
Κάθε φάκελος πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να περιλαμβάνει σε υποφάκελο που φέρει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, Κ.Ε.Π ή μέσω gov.gr, με την οποία ο υποψήφιος : α) θα διατυπώνει ρητά την υποψηφιότητά του για τη θέση του Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή Ε.Λ.Σ, β) θα βεβαιώνει την αποδοχή των όρων της Προκήρυξης και την αλήθεια όλων των υποβαλλόμενων με τον φάκελο υποψηφιότητας στοιχείων και δικαιολογητικών
γ) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να περιγράφονται οι σπουδές, η εμπειρία και τα λοιπά προσόντα του υποψηφίου
δ) Αντίγραφο πτυχίου και λοιπά πιστοποιητικά απόδειξης των αναγκαίων κατά το νόμο προσόντων, σύμφωνα με την παρ. ΙΙ περ. 1. Η προϋπόθεση της προηγούμενης εμπειρίας μπορεί να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο διαζευτικά ή σωρευτικά ( νομική πράξη διορισμού, συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας, συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά δημοσίων αρχών ή ασφαλιστικών οργανισμών). Για πτυχία της αλλοδαπής, πρέπει να προσκομίζεται και η σχετική πράξη αναγνώρισης τις ισοτιμίας/αντιστοιχίας τους με τους αντίστοιχούς τίτλους ελληνικών ιδρυμάτων από την αρμόδια δημόσια αρχή (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
Σε χωριστό υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οι υποψήφιοι θα υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και κάθε άλλο ενισχυτικό στοιχείο κατά την κρίση τους, όπως ενδεικτικά μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υπηρεσιακές διακρίσεις, πιστοποιητικά απόδειξης πρόσθετης γλωσσομάθειας κ.λ.π.
Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Όλα ανεξαιρέτως τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν νόμιμη επικύρωση από Δημόσια Αρχή ή Δικηγόρο.
Ε. Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι Αιτήσεις με τα συνοδευτικά τους έγγραφα θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων δεν επάγεται την υποχρέωση κατάρτισης πίνακα κατάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων και θα προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣ, μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να καλεί του ενδιαφερομένους να παρέχουν συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών καθώς και να ζητεί πρόσθετα έγγραφα, εφόσον παραμένουν αμφιβολίες για τη συνδρομή των αναγκαίων τυπικών προσόντων του υποψηφίου. Το δικαίωμα αυτό καταλαμβάνει και πλημμέλειες της επικύρωσης των εγγράφων.
Μετά από την επιλογή του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον επιλεγέντα την προσκόμιση : α) αντιγράφου ποινικού μητρώου, β) βεβαίωσης στρατολογικής κατάστασης και γ) κάθε άλλου κατά την κρίση του αναγκαίου πιστοποιητικού για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Η συμμετοχή ενός μόνον υποψηφίου δεν κωλύει ούτε τη λήψη απόφασης υπέρ αυτού ούτε τη λήψη απόφασης περί δημοσίευσης νέας Πρόσκλησης.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής μεταξύ των υποψηφίων θα είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη.
H Προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (www.nationalopera.gr) και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ευγενία Παπαθανασοπούλου

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Προκήρυξης εδώ