Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς / ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ ΑΜΚΕ

 

Ενημερώνουμε πως με την υπ’ αριθμ. 9685/15.06.2023 επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο πρόσκλησης σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 παρ. 2 περ. β’ υποπερ. αα του Ν. 4412/2016), προσκλήθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ ΑΜΚΕ» να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη συμμετοχή καλλιτεχνών και συντελεστών για την διεξαγωγή της Μουσικής Συναυλίας «Οι Σπόροι της Σμύρνης», που θα λάβει χώρα στον Δήμο Καλλιθέας τον Ιουνίου 2023.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικές Συναυλίες» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

espa