Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για τη θέση Βοηθού Σκηνοθέτη / Καλλιτεχνικού Συντονιστή Περιοδείας της Πράξης "η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συνεργάτη Βοηθό Σκηνοθέτη/ Καλλιτεχνικό Συντονιστή Περιοδείας, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης "Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία" με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

 
Δείτε την πρόσκληση εδώ 
 
Δείτε το έντυπο υποβολής αίτησης εδώ 
 
ESPA EDUCATION