Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς / ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 7769/01.09.2022 επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο πρόσκλησης σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 παρ. 2 περ. β’ υποπερ. αα του Ν. 4412/2016), προσκλήθηκε η «ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» να υποβάλει οικονομική προσφορά για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών και συντελεστών για τις ανάγκες της μουσικής παραγωγής «Εκκλησιάζουσες - Λαϊκή Οπερέτα», που θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19), στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μεγάλες Παραγωγές της ΕΛΣ» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

footer