Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση ανάθεσης / ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης του αρ. 32 παρ. 2 περ. β’ υποπ. αα του ν. 4412/2016 έγινε απευθείας ανάθεση (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 7937/07.09.2022 Απόφαση ανάθεσης) στην Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με την επωνυμία «ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 095754993, ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) για την πραγματοποίηση της μουσικής παραγωγής «Εκκλησιάζουσες - Η Λαϊκή Οπερέτα», που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο «Μεγάλες Παραγωγές της ΕΛΣ» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό πράξης 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

footer