Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο την "Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ"

 «Υπ. αριθμ. 7457/03-08-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο την Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ, με εκτιμώμενη αξία 385.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 385.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ»

 

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ