Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022

Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Υπηρεσίες μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού και των σκηνικών στοιχείων των καλλιτεχνικών παραγωγών της ΕΛΣ

 Υπ. αριθμ. 5864/20.06.2022 Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο «Υπηρεσίες μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού και των σκηνικών στοιχείων των καλλιτεχνικών παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής», με εκτιμώμενη αξία 50.609,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 20.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

Δείτε την Διακήρυξη εδω

Δείτε το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ