Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021

Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ»

 “Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”

Δείτε την ανακοίνωση εδώ