Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τη θέση Συνεργάτη Υποστήριξης Ενεργειών Διάχυσης της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συνεργάτη Υποστήριξης Ενεργειών Διάχυσης της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δείτε την απόφαση ΔΣ και τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ

 ESPA EDUCATION