Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση για τη θέση Συνεργάτη Συντονισμού της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συνεργάτη Συντονισμού Πράξης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το έντυπο υποβολής αίτησης εδώ 

 

 

ESPA EDUCATION