Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 130/12-01-2021 και τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ»

 Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ. αριθμ. 130/12-01-2021 Διακήρυξης με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣ»

Διαβάστε τις διευκρινίσεις εδώ