Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς / «Να μην και Θα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 3090/31.08.2020 Επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), προσκλήθηκε η εταιρεία οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΑΝΑΡΤ ΑΜΚΕ» να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών για τις ανάγκες του Μουσικού Παραμυθιού «Να μην και Θα» που θα λάβει χώρα την καλλιτεχνική περίοδο 2020-2021.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

LOGOESPA