Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με MIS 5051043

 

Δείτε τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων εδώ