Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο την «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

 Υπ` αριθμ. 613/11.02.2020 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» με εκτιμώμενη αξία 291.012,10€ (χωρίς ΦΠΑ) - Δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 145.506, 05€ (χωρίς ΦΠΑ)
-Συνολική αξία 436.518,15€ (χωρίς ΦΠΑ)

 

Διακήρυξη Τεχνικού Προσωπικού 2020

Προκήρυξη Τεχνικοί ΑΔΑΜ 2020

ΕΕΕΣ

Ανακοίνωση για τη δημοσίευση της προκήρυξης