Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση σχετικά με την υπ. αριθμ. 511/06-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Πράξη «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» (MIS 5004053)

Ανακοίνωση σχετικά με την υπ. αριθμ. 511/06-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Αττική» (Άξονας Προτεραιότητας 06) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, Κωδικός Πράξης 2017ΕΠ08510107

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ