Τετάρτη, 23 Μαϊος 2018

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Προμήθεια ξυλείας"

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ξυλείας», προϋπολογισμού 59.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαγωνισμός Ξυλείας.pdf