Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Σ.

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ. 2605/14-06-2018 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Ε.Λ.Σ.», προϋπολογισμού 59.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διευκρινίσεις-Διακήρυξη υπ. αριθμ. 2605_14-06-2018.pdf