Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Επαναληπτική διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.200 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ’ αριθμ. 3109/19-07-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.200 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

2018_ΤΕΥΔ_ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.pdf
Απόφ.ΔΣ διενέργεια διαγων._ΩΞ0Ι469ΗΓΨ-ΗΦΦ.pdf
Διακήρυξη Τεχν.προσωπικό_6ΔΜ9469ΗΓΨ-Ι3Σ_ΑΔΑΜ.pdf
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 2900_10-07-2018.pdf