Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο του Έργου «Sub.1.1.6 Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179815)

 
Υπ΄ αριθμ. 8915/14.06.2024 Διακήρυξη με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενο αρχικό προϋπολογισμό: 63.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 15.120,00€, ήτοι συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού με ΦΠΑ ποσού 78.120,00 € για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (CPV 85311200-4)
 
 
Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», δράση «Sub.1.1.6 Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε
δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5179815, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 
 
Δείτε την Απόφαση Διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού εδώ
 
Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ
 
Δείτε την Διακήρυξη εδώ
 
Δείτε το ΕΕΕΣ εδώ