Παρασκευή, 31 Μαϊος 2024

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο του Έργου «Sub 3.29 Πλατφόρμα Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία» (ΟΠΣ ΤΑ 5222729)

 
Υπ΄ αριθμ. 8191/31.05.2024 Διακήρυξη με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενο αρχικό προϋπολογισμό: 215.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 51.600,00€, ήτοι συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού με ΦΠΑ ποσού 266.600,00€ για την παροχή υπηρεσιών REBRANDING, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ MEDIA SHOP (CPV: 79822500-7, 79340000-9, 79342200-5).
 
 
Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», δράση «Sub 3.29 Πλατφόρμα Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5176140, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 
 
Δείτε την Απόφαση Διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού εδώ
 
Δείτε την Προκήρυξη εδώ
 
Δείτε την Διακήρυξη εδώ  
 
Δείτε το ΕΕΕΣ εδώ