Τετάρτη, 15 Μαϊος 2024

Πρόσκληση σε Δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «REBRANDING, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ MEDIA SHOP» στο πλαίσιο του Έργου με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5222729

 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων με σκοπό την συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων στο Τεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού για «REBRANDING, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ MEDIA SHOP» (CPV: 79822500-7, 79340000-9, 79342200-5) στο πλαίσιο του Έργου «Sub.3.29 Πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία» με κωδικό εγγραφής στο ΠΔΕ 2024ΤΑ01400005 και κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5222729. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.
 
Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 266.600,00€ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής της.
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν έως τις 30.05.2024 τα σχόλιά τους στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στη διαδρομή → Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις. Μοναδικός Κωδικός Δημόσιας Διαβούλευσης: 2024DIAB28359
 
Δείτε την Πρόσκληση Διαβούλευσης εδώ
 
Δείτε το προς Διαβούλευση τεύχος εδώ