Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

 

Υπ. αριθμ. 15382/31.10.2023 Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με εκτιμώμενη αξία 43.730,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)»

Διαβάστε τη Διακήρυξη εδώ

Διαβάστε την Περίληψη εδώ