Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Ανάθεσης / KEM

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 11274/13.07.2023 Απόφαση ανάθεσης) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «KEM ΑΜΚΕ» (ΑΦΜ: 999180690, ΔΟΥ: A Αθηνών) για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής καλλιτεχνών στην Μεγάλη Παραγωγή της ΕΛΣ με τίτλο «Το μυστικό των ποταμών της Αττικής» για το Φεστιβάλ Λυρικός Νότος 2023.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μεγάλη παραγωγή ΕΛΣ» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

LOGOESPA