Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς / ΤΕΧΝΗ ΨΥΧΗ

 

Ενημερώνουμε πως με την υπ’ αριθμ. 10740/05.07.2023 επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο πρόσκλησης σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 παρ. 2 περ. β’ υποπερ. αα του Ν. 4412/2016), προσκλήθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΗ ΨΥΧΗ ΑΜΚΕ» να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη συμμετοχή μουσικών και μονωδών στην Μεγάλη Παραγωγή της ΕΛΣ με τίτλο «Το μυστικό των ποταμών της Αττικής» για το Φεστιβάλ Λυρικός Νότος 2023.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μεγάλη Παραγωγή της ΕΛΣ» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

LOGOESPA