Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης και Διαμονής» για τις ανάγκες της Περιοδείας στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 501073

 

Υπ’ αριθμ. 10839/6.7.2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας (208.400,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%) με αντικείμενο την: «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης και Διαμονής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020).   

Δείτε την Προκήρυξη εδώ   

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δείτε το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) εδώ

Δείτε την Απόφαση Έγκρισης διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού εδώ

 

espa