Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού και των σκηνικών στοιχείων των καλλιτεχνικών παραγωγών της ΕΛΣ"

 «Υπ. αριθμ. 9213/07.06.2023 Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού και των σκηνικών στοιχείων των καλλιτεχνικών παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής", με εκτιμώμενη αξία 65.100,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)»

 

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ