Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

Διακήρυξη Σύμβασης άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης

Υπ. αριθμ. 8711/30.05.2023 Διακήρυξη Σύμβασης άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης με εκτιμώμενη αξία 360.000,00 €

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ